Introduction

Welcome to Lughnasadh, Module 5, the season of the Harvest and associated with the Sun God Lugh.

Beannachadh Buanna

DHE beannaich fein mo bhuain,
Gach imir, cluan, agus raon,
Gach corran cama, cuimir, cruaidh,
Gach dias is dual a theid ’s an raoid,
     Gach dias is dual a theid ’s an raoid.

Beannaich gach murn agus mac,
Gach mnaoi agus miuchainn maoth,
Tiuir iad fo sgiath do neairt,
Is tearmaid ann an teach nan naomh,
     Tearmaid ann an teach nan naomh.

Cuimrich gach mins, ciob, is uan,
Gach ni, agus mearc, is maon,
Cuartaich fein an treuid ’s am buar,
Is cuallaich a chon buailidh chaon,
     Cuallaich a chon buailidh chaon.

Air sgath Mhicheil mhil nam feachd,
Mhoire chneas-ghil leac nam buadh,
Bhride mhin-ghil ciabh nan cleachd,
Chaluim-chille nam feart ’s nan tuam,
     Chaluim-chille nam feart ’s nan tuam.


Reaping Blessing

GOD, bless Thou Thyself my reaping,
Each ridge, and plain, and field,
Each sickle curved, shapely, hard,
Each ear and handful in the sheaf,
     Each ear and handful in the sheaf.

Bless each maiden and youth,
Each woman and tender youngling,
Safeguard them beneath Thy shield of strength,
And guard them in the house of the saints,
     Guard them in the house of the saints.

Encompass each goat, sheep and lamb,
Each cow and horse, and store,
Surround Thou the Rocks and herds,
And tend them to a kindly fold,
     Tend them to a kindly fold.

For the sake of Michael head of hosts,
Of Mary fair-skinned branch of grace,
Of Bride smooth-white of ringleted locks,
Of Columba of the graves and tombs,
     Columba of the graves and tombs.


Reaping Blessing, Carmina Gadelica Vol. 1

 

Module 5

12 Lessons -58.8 mins

2 Videos- 11.11 mins

Complete and Continue